CMK

Cultuureducatie met Kwaliteit
Veelgestelde vragen en antwoorden over Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)

CMK ALGEMEEN

Wat houdt de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK)in? 2017-2020

De regeling zet in op een duurzame verankering van kwalitatief goede cultuureducatie door samenwerking tussen primair onderwijs en culturele omgeving. Hierbij ligt de nadruk op het verdiepen van cultuureducatie op scholen die ook in 2013-2016 deelnamen aan de regeling en het vergroten van het aantal deelnemende scholen

Wat verandert er met de regeling CMK 2021-2024

Doel van de regeling
-  Duurzaam versterken van de kwaliteit van cultuureducatie
-  Tweesporenbeleid: onderhouden van relatie met scholen die al deelnemen & nieuwe scholen bereiken
-  Vergroten kansengelijkheid leerlingen
-  Culturele ontwikkeling van het kind centraal stellen
-  Vergroten professionaliteit leerkrachten, docenten, culturele partners en penvoerders
-  Aansluiten binnen-en buitenschools aanbod

Ook biedt de regeling meer mogelijkheden om te werken aan verbetering van het cultuuronderwijs in het VO . En verder wil het Fonds voor Cultuurparticipatie deelnemende scholen stimuleren zich voor te bereiken op het nieuwe curriculum.

Ga voor uitgebreide informatie naar de website van KUNSTLOC BRABANT

DEELNEMEN CMK traject

Kan iedere school deelnemen aan het CMK traject?

Ja, elke PO en VO in Etten-Leur, Zundert en Rucphen kan deelnemen aan het 3e CMK traject op basis van hun cultuurbeleidsplan, een begroting en jaarlijks een verantwoording.

Hoe moet ik me aanmelden om deel te nemen aan het 3e traject CMK 2021-2024?

Aanmelden verloopt via KOEPEL, aanmelden is jaarlijks vóór 1 februari

Zijn er voorwaarden aan verbonden?

Voorwaarde is dat scholen die meedoen aan de regeling de totale cultuurgelden uit de lumpsum en prestatiebox besteden aan cultuureducatie. De school bepaalt zelf haar ontwikkelstap en werkt gedurende de hele CMK periode aan deze ontwikkelstap(pen). De school wordt hiermee inhoudelijk begeleidt door de intermediair of vakinhoudelijk expert. Het hele team dient achter de keuze m.b.t. deelname aan het CMK traject te staan. Verder is het hebben van een gecertificeerde icc-er een must met bijbehorende normjaartaken van minimaal 40-60 uren.

Financien CMK

Hoeveel kun je per school ontvangen vanuit deze regeling CMK 2021-2024?

Het totale beschikbare CMK bedrag wordt verdeeld onder de deelnemende CMK scholen via de gemeentelijke intermediair CMK ( KOEPEL/Gemeente Etten-Leur) De hoogte van dit CMK bedrag voor één bepaalde school wordt bepaald door:
- het aantal leerlingen per school
- intensiteit van je kunst en cultuuractiviteitenplan
- de ingediende begroting

Wat heb je als school aan totale Cultuurgelden te besteden?

Lumpsum financiering
De lumpsum is één budget dat scholen voor alle kosten ontvangen van het Ministerie van OCW. In de lumpsum begroting staan posten voor onder meer personeel, leermiddelen, excursies, presentaties, deskundigheid en schoolontwikkeling. Er is een onderdeel van dit budget beschikbaar voor culturele vorming namelijk:
€ 4,39 per leerling
€ 105,31 per school

Prestatiebox PO
Bovenop de lumpsum financiering is in de prestatiebox PO een bedrag per leerling beschikbaar om de ( brede) prestaties van de school te verbeteren. € 16,37 per leerling. Hiervan is € 3,- per leerling bestemd om museumbezoek te stimuleren.

Met ingang van 2021-2022 verdwijnt de prestatiebox, maar niet het aanvullende budget voor cultuureducatie. Dat geld wordt opgenomen in de lumpsum en het Ministerie gaat monitoren dat het wel gebruikt blijft worden voor dit doel. 

Waar kan en mag ik het CMK budget voor inzetten?

De beschikbare gelden kun je inzetten voor culturele activiteiten, de aanschaf van een methode, materiaal voor leerlingen ( bv. beeldend materiaal of aanschaf nieuwe muziekinstrumenten) of voor scholing van het gehele team. Het moet passen bij de visie en ontwikkelstap die de school heeft gekozen.

Gaat het beschikbare CMK budget rechtstreeks naar de school?

In sommige gevallen en in andere gevallen gaat het naar het schoolbestuur en die zorgen dan voor de verdeling. Dit gaat in overleg met betrokken scholen (directies en ICC-er) en met in achtneming van het advies van de CMK intermediair.

Termijnen indienen begroting en verantwoording CMK 3 2021-2024?

Concreet: indienen begroting 2021 voor 1 mei 2021. Indienen verantwoording 2020 en modelverklaring schooldirectie voor 1 april. Uitbetaling vindt plaats in juni of juli 2021.

Let op: i.v.m. corona mogelijk andere termijnen hanteren ( nadere informatie volgt) 

Uitvoering CMK 3 2021-2024

Wat is de rol van KOEPEL als intermediair?

De intermediair begeleidt de scholen die een CMK traject willen (op)starten. KOEPEL bemiddelt geeft advies en ondersteuning. Zij beoordeelt aan de hand van het kunst- cultuur activiteitenplan én de bijbehorende begroting de hoogte van de financiële bijdrage. 

Wie begeleidt de school gedurende het traject?

Intermediair en de vakinhoudelijk expert waarbij de intermediair de grote lijnen mee uitzet en de vakinhoudelijk expert stelt samen met de icc-er, die het team vertegenwoordigt, een inhoudelijke stappenplan op. 

Moet ik de CULTUURLOPER blijven gebruiken?

Nee, maar het is een handig hulpmiddel. Je mag ook gebruik maken van de Culturele ladekast. (www.digitaleladekast.nl) 

 

Wat doet de school zelf?

De school blijft en is de eindverantwoordelijke voor cultuureducatie of het cultuuronderwijs aan hun leerlingen. Zij bepalen het tempo en de keuzes die ze maken. Ook de keuze van vakinhoudelijk expert wordt bepaald door de icc-er en het team van de school.

Wat is mijn rol als icc-er?

De interne cultuurcoördinator (icc-er) stelt samen met het team en directie een cultuurbeleidsplan op waarin de gezamenlijke visie op kunst en cultuur staat beschreven. De icc-er zorgt ervoor dat het plan uitgevoerd en geactualiseerd wordt. Daarnaast is de icc-er het centrale aanspreekpunt voor cultuureducatie en maakt afspraken met de vakexperts of de aanbieder van een kunstproject, neemt deel aan het gemeentelijk ICC overleg wat KOEPEL organiseert. Zorgt voor het uitdragen van het cultuurbeleid naar het team ( intern) en naar de ouders, buurt, bewoners enz. 

Wat is de rol van de inhoudelijke vakexperts?

Antwoord: Als CmK school kun je een beroep doen op inhoudelijke kunst vak experts.
Zij kunnen je begeleiden en ondersteunen bij het maken van een activiteitenplan of bij het kiezen van een methode beeldend, muziek, of drama, dans enz. Ze kunnen workshops verzorgen voor het docententeam; bijvoorbeeld 'hoe kan ik beter zingen met mijn klas?  Zij kunnen individuele ondersteuning geven aan leerkrachten m.b.t tot een specifieke vraag. bijvoorbeeld; hoe kan ik zelf een choreografie maken voor kleuters? Welk materiaal gebruik ik om te schilderen op een canvasdoek?

Voorbeelden

Scroll naar top Skip to content