Financiering cultuureducatie uit Lumpsum

over: Financiering cultuureducatie uit Lumpsum

Per 1 januari 2023 gaat het nieuwe wetsvoorstel ‘Vereenvoudiging bekostiging primair onderwijs‘ in.

Doel van deze nieuwe wetgeving: Bekostiging duidelijker, eenvoudiger en voorspelbaarder maken.
Met de wet wil het kabinet de bekostiging voor scholen in het basisonderwijs en speciaal onderwijs:
Duidelijker maken: scholen krijgen 1 basisbedrag per leerling en per school. Zij krijgen niet langer aparte budgetten voor personeel en materieel.
Eenvoudiger maken: De 130 rekenregels gaan naar ongeveer 30 regels. Dat maakt de berekening en de verdeling van het geld eenvoudiger voor de scholen.
Beter voorspelbaar maken: De bekostiging wordt per kalenderjaar (in plaats van schooljaar) vastgesteld. Zo krijgen scholen op hetzelfde moment inzicht in de volledige bekostiging. Het aantal leerlingen dat een school heeft, is belangrijk voor de hoogte van het bedrag dat scholen krijgen. De teldatum gaat naar 1 februari van het vorige kalenderjaar. Voorbeeld: het bedrag voor het kalenderjaar 2023 wordt vastgesteld met de teldatum op 1 februari 2022.

Alle oude ‘rekenregels’ zijn verdwenen, dus je kunt nergens meer ‘aanspraak’ op maken. Er wordt zelfs geen onderscheid meer gemaakt tussen de personele lumpsum en de materiële lumpsum. Dat betekent dat het leermiddelenbudget en scholingsbudget allemaal in de lumpsum zitten, maar ook de eerdere Regeling prestatiebox primair onderwijs en de Velo (vereenvoudigde Londo) gelden die bestemd waren voor culturele vorming. Zelfs bijzondere middelen, zoals NPO en werkdrukverlagingsgelden, verlopen via de lumpsum. Wel blijven de regels voor deze gelden bestaan en worden scholen bevraagd over hun NPO-inzet, maar ze hoeven dit niet meer te verantwoorden

Hoe kun je er in de praktijk mee om gaan?
Omdat cultuureducatie dus niet meer specifiek benoemd wordt, is interne afstemming tussen ICC’er en directeur over het beschikbare budget cultuureducatie dus noodzakelijk. Zorg voor een cultuureducatieplan met een duidelijk voorstel voor de besteding voor cultuureducatie. Benadruk daarbij dat er binnen de lumpsum ook budget opgenomen is dat eerder geoormerkt was voor cultuureducatie. Gebruik dus eventueel de bedragen die in het verleden werden gehanteerd voor Londo en prestatiebox (In 2021 was dit: € 111,53 per school en € 21,51 per leerling) met een indexering. Bespreek dit dus tijdig zodat het meegenomen kan worden in het strategisch meerjarenplan en in de meerjarenbegroting.
Scholen krijgen met deze vereenvoudigde bekostiging meer vrijheid in het besteden van de budgetten. Waardoor je er als school en/of bestuur ook voor kunt kiezen om meer budget vrij te maken ten behoeve van cultuureducatie

meer info

Volgende & vorige NIEUWSBERICHT

Scroll naar boven
Ga naar de inhoud